نام فایل:
بصورت تجزیه     تکرار موارد مشابه            
نام فایل:
بصورت تجزیه     تکرار موارد مشابه          


مقایسه با پایگاه های مشابه

مواردی که در پایگاه ما وجود دارد

  1. دادن فایل متنی و زدن فرمت خاص .
  2. استخراج فهرست نمایه آیات .
  3. استخراج نمایه آیات بصورت مرتب شده بر اساس آیه
  4. متن را بصورت کلمه و پاراگرافی جستجو می کند

مشکلات پایگاهای مشابه

  1. فعال نبودن و مشکل بالا نیامدن پایگاه
  2. در یک پاراگراف معمولا کار می کند
  3. جستجو بصورت فقط کلمه ای می باشد
  4. استخراج نمایه آیات و یا روایت ندارد

سایت های مشابه