نام فایل: تبدیل علائم :    
بصورت تجزیه     تکرار موارد مشابه            
«علی7 -> علی(ع)»    
تعداد حروف:
نام فایل:
بصورت تجزیه     تکرار موارد مشابه          
تعداد حروف: